طرح صیانت

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، قطعا ایرادات بسیاری دارد و انتقادهای خیلی زیادی به آن وارد است. اما نکات و ابهامات زیادی دارد.